Browse items (4 total)

  • Coverage is exactly "Catalunya. Barcelona. Plaça de Sant Jaume, núm. 1. Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona"