Departament d'Enginyeria Mecànica (6 total)

El de la UPC està format per professorat i personal tècnic. El nostre objectiu és proporcionar una docència de qualitat, promoure una investigació d’excel·lència i col·laborar –a través de la transferència de tecnologia i coneixement– amb l’entorn industrial i la societat. Per tant, oferim docència i recerca en una varietat d'àrees d'interès actual en l'enginyeria mecànica. Fomentem, també, les investigacions innovadores i promovem forts vincles amb la indústria. Participem en un ampli ventall de programes de grau i de màster, i formem part d’un programa de doctorat interdepartamental. Per aquesta raó, disposem de laboratoris docents preparats per proporcionar l’aprenentatge pràctic als nostres estudiants així com de laboratoris de recerca equipats segons les necessitats investigadores i d’altres equipaments que poden donar servei a les empreses. Així doncs, treballem en els següents àmbits d’expertesa: El Departament d’Enginyeria Mecànica ofereix, doncs, docència en les diferents escoles de la UPC a Barcelona (ETSEIB i EEBE), Terrassa (ESEIAAT), Manresa (EPSEM) i Vilanova i la Geltrú (EPSEVG). D'altra banda, el departament també participa de forma activa en el programa de doctorat d’Enginyeria Mecànica, Fluids i Aeronàutica formant nous doctors en els àmbits d’expertesa abans esmentats. A més a més, hi ha professorat del departament que participa de manera regular en altres programes de doctorat. Ple que fa a l’activitat de recerca, la transferència de tecnologia i la transferència de coneixement, el departament desenvolupa diferents centres i grups de recerca, alguns del quals han establert col·laboracions permanents amb altres grups de recerca tant de la pròpia UPC com nacionals i internacionals. D'aquesta manera, la transferència de tecnologia i coneixement es concreta en la signatura de convenis de col·laboració amb empreses i amb l’oferiment de serveis cientificotècnics per donar suport a la recerca i innovació.


Events and activities

Browse all 6 items