Departament de Matemàtiques (DMA) (22 total)

El es va crear l'octubre de 2015, i és el resultat de la unió dels quatre antics de la UPC, de manera que desenvolupa funcions de docència, recerca i transferència de tecnologia en camps científics i tècnics de l'àmbit de les Matemàtiques. En la data de creació estava integrat per 205 membres de personal docent i investigador (PDI). El Departament està estructurat en nou seccions departamentals, als campus de Barcelona, Castelldefels, Manresa, Terrassa, i Vilanova i la Geltrú, i participa en la docència de les matemàtiques en més de 30 graus, màsters i programes de doctorat en 17 dels 20 centres de la UPC. Amb tot, la recerca del Departament s'organitza en grups de recerca(obriu en una finestra nova) que basen la seva activitat en la publicació d'articles científics, la participació en projectes competitius de caràcter europeu, estatal i autonòmic, i també en la transferència de tecnologia mitjançant convenis amb empreses privades i organismes públics.


Events and activities

Browse all 22 items