Departament d'Enginyeria Electrònica (DEEL) (3 total)

El de la UPC es va crear a l'any 1987 en el marc de la Llei de Reforma Universitària, de manera que el 7 de novembre de l'any 2017 es va commemorar el seu 30é aniversari. El Departament realitza activitats de docència, recerca i desenvolupament a les àrees de Dispositius Semiconductors i Microsistemes, Electrònica Industrial i de Potència, Circuits i Sistemes Integrats, i Sistemes de Mesura i Instrumentació Biomèdica. A més a més, té un nivell mig de 6.000 estudiants de grau i màster, 110 estudiants al Programa de Doctorat d'Enginyeria Electrònica i un personal format per 150 membres del Personal Docent i Investigador, 6 membres del personal d'administració, 5 membres del personal tècnic de laboratori i una mitjana de 30 membres de personal tècnic de suport a la recerca.


Events and activities

Browse all 3 items