Departament d'Enginyeria Minera i Recursos Naturals (DEMRN) (2 total)

El de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb seu a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, fou creat l'any 1988 d'acord amb les directrius marcades per la Llei de reforma universitària. El Departament imparteix docència en les àrees de coneixement d'explotació de mines, investigació i prospecció minera, química aplicada i analítica, així com enginyeria química en quatre titulacions diferents de primer i segon cicle. Pel que fa a la docència de tercer cicle, el Departament ha estat l’organitzador del programa de doctorat “Recursos Naturals i Medi Ambient” amb menció de qualitat obtinguda ininterrompudament a partir de l’any 2005. També, a partir del curs 2008-2009, s’ha posat en marxa el Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals. Amb tot, l’especialització dels professors i investigadors del Departament abasta àrees tan variades com l'explotació de mines, l'enginyeria cartogràfica i geodèsica, la fotogrametria, la prospecció minera, la mineralogia, la petrologia, la paleontologia, la química aplicada, la química orgànica, la química analítica, l'enginyeria química i el medi ambient. Aquesta pluralitat en l’especialització permet dur a terme l’execució de diferents línies de recerca i molts convenis de col·laboració amb empreses. Així doncs, per tal de dur a terme la tasca docent i investigadora, el Departament disposa d’infraestructures diverses, com són laboratoris, gabinets tècnics, museu, instrumentació analítica, plantes pilot, xarxes d'informàtica. D’altra banda, des dels seus inicis, el Departament ha fomentat la col·laboració amb altres universitats, tan del país com estrangeres, amb la indústria i amb l’administració.


Events and activities

Browse all 2 items