Institut d'Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) (7 total)

L’ és un institut universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i com a tal, les funcions que li corresponen són la recerca i la transferència de tecnologia, així com la docència de post-grau i de tercer cicle. Per tant, els àmbits d'actuació de l'IOC, que és el continuador de l'activitat que dugué a terme al llarg de més de vint-i-cinc anys l'Institut de Cibernètica, són: l'automàtica; la robòtica i l'organització industrial, amb una especial orientació a l'anàlisi; i el disseny, la direcció i el control dels sistemes logístics i de producció de béns i de serveis. A més a més, també treballa sobre els mètodes i les tècniques adequades per a la resolució d'aquests problemes als camps de la ciència i de la tècnica afins als anteriors. Amb tot, l’IOC compta amb personal docent i investigador (PDI) provinent de diversos departaments de la UPC, cosa que li proporciona un caràcter multidisciplinari, i també amb personal tècnic i administratiu (PAS) que dóna suport a les activitats de l’Institut. Compta, a més a més, amb estudiants de grau i postgrau que completen la seva formació, ja sigui mitjançant la realització de projectes final de carrera, ja sigui realitzant el doctorat. Així doncs, les activitats de l'Institut inclouen la recerca subvencionada amb fons públics, tant projectes europeus com nacionals, els convenis amb empreses i la formació d'investigadors, tot potenciant les relacions amb altres centres de recerca espanyols i estrangers per tal de promoure la connexió en àrees afins i fomentar l’intercanvi internacional d’experiències de recerca. Per aquest motiu, l’Institut disposa d’un laboratori de robòtica, un laboratori de control i electrònica, un laboratori remot de control, un laboratori de logística, una xarxa informàtica equipada amb servidors, estacions de treball, ordinadors personals i programari, així com una biblioteca especialitzada amb uns 6.000 volums i nombroses revistes.


Events and activities

Browse all 7 items