Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria (DEGE) (9 total)

El té els compromisos d’oferir una docència de Grau, Màster i Doctorat de qualitat i adaptada a les necessitats de la societat, de consolidar les activitats de recerca, innovació i transferència de tecnologia, de fomentar el desenvolupament professional del personal i de millorar la gestió i l’organització interna. Així doncs, el Departament realitza docència en sis Escoles de diferents Campus UPC: l'ESEIAAT, l'EPSEM, l'EEBE, l'ETSEIB, l'EPSEVG i a l'EETAC. La seva activitat docent i de recerca, com a Departament multidisciplinari, es desenvolupa fonamentalment en els àmbits de l’enginyeria gràfica, enginyeria de disseny industrial, disseny i desenvolupament de producte, oficina tècnica i projectes, multimèdia, informàtica gràfica i enginyeria paperera.


Events and activities

Browse all 9 items